Yargıtay Başkanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Yargıtay Başkanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alacak

YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN  SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375  sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak  31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve  Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli  İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2016  Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı  olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile  YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30’unun  toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır)  olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanılarak sözleşmeli  bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek  sözlü sınav başarı sırasına göre 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik  mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri  mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul  edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik  bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve  teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik  bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm  mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya  büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de
belirtilen sürelerde 2 kat için en az 3 yıllık, 3 kat için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye  sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657  sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399  sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel  kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim  personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi  sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dilerinden en az ikisini bildiğini  belgelemek.
f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise  askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip,  yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:
1- WEB PROGRAMLAMA VE TASARIM UZMANI (2 KİŞİ – 2 KAT)

a. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile büyük ölçekli özel firmaların web sayfaları tasarımı  ve yönetimi işinde çalışmış veya bu kurumlara web sayfaları tasarımı ve hizmetleri  veren firmalarda çalışmış olmak ve tecrübesini belgelendirmek, yaptığı çalışmaları  referans olarak gösterebilecek ve bu konularda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
b. Hazır şablonlar vb. kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirebilecek olmak,
c. AdobePhotoshop, AdobeFireworks, AdobeIllustrator, Flash programları ile tasarım ve  görsel animasyon hazırlama konusunda tecrübeli olmak,
d. Daha önce hazırlamış olduğu Logo, Banner, Katalog, Dergi veya Web Arayüzü  Tasarımlarını sunabilmek,
e. Arama Motoru Optimizasyonları konularında deneyimli olmak,
f. HTML, Javascript, JQuery, JSON, AngularJS, CSS, Ajax, Bootstrap konularında ileri  seviyede bilgi sahibi olmak,
g. PHP, HTML, CSS, JavaScript, ActionScript, Ajax konularında tecrübeli olmak,

Tercihen;

a. Java konusunda bilgi sahibi olmak.
b. MySQL, MSSQL, ORACLE, PostgreSQL konusunda bilgi sahibi olmak,

2- JAVA YAZILIM UZMANI (3 KİŞİ – 3 KAT)

a. JEE mimarisi ile en az beş yıl çalışmış olmak.
b. Nesne tabanlı yazılım tasarımında tecrübeli olmak.
c. Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak.
d. Design Patterns (Tasarım Kalıpları) hakkında bilgi sahibi olmak.
e. UML konusunda bilgili olmak.
f. Daha önce ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak.
g. İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek.
h. Veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.
i. Web Servisleri hakkında tecrübeye sahip olmak.
j. ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
k. Versiyonlama araçları (SVN, CVS, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.
l. Eclipse veya RAD uygulama geliştirme platformunda tecrübeye sahip olmak.
m. Java Swing ile uygulama geliştirmiş olmak.
n. İyi seviyede İngilizce bilmek.
o. Tercihen Java Web araçları ile web uygulaması geliştirme hakkında tecrübeli olmak.
p. Tercihen JSF, JSP, HTML, CSS , AJAX, Javascript teknolojilerinde tecrübe sahibi  olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ:
Başkanlığımızın www.yargitay.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve  doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, formda belirtilen belgelerle beraber  başvuruların 04/06/2018 tarihinden en geç 08/06/2018 tarihi mesai saati bitimine  kadar Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Yargıtay Ek Bina  (Vekaletler Caddesi No:1 Kızılay Çankaya/Ankara) adresine şahsen başvuru  yapılması gerekmektedir.

III- İSTENİLEN BELGELER

a) Ek’te yer alan başvuru formu (fotoğraflı),
b) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi  (KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70  (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
c) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı  veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM tarafından denk kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
d) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve  doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
f) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
g) Genel şartlar (e) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb. belgeler),
h) Her bir pozisyon için deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler).
i) Öz Geçmiş ( Detaylı)

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin  sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi  iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda  bulunulur. Ayrıca bu şekilde Kurumumuzu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları  çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

IV- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik  belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları  gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda  belirtilen tüm konulardır.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK  ADAYLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2016  yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puanının %70’i ile yabancı  dil puanının yüzde 30’nun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek  puanlı adaydan başlanarak ,her bir pozisyonun 10 katı aday sözlü sınava çağırılacaktır.

b) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yargitay.gov.tr adresinde ilan  edilecektir.

VI- SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü, sınavın yeri ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.
b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan  alanlar başarılı sayılacaktır.

VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş pozisyon sayısı 5 olarak  belirlenmiştir.
b) Sınavı kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Başkanlığımız internet  sitesinde ilan edilecektir.
c) Başarılı olan adaylardan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu  olanların atamaları yapılacak olup, göreve başlama tarihleri ve göreve başlamak üzere  istenilen belgeler ayrıca duyurulacaktır.

VIII- ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü  maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanı olan(Ocak- Temmuz 2018 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 5.296,80 TL’nin aşağıda belirtilen cetvelde  gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak  Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

POZİSYON SAYISI Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı
WEB PROGRAMLAMA VE TASARIM UZMANI (2 KİŞİ) 2 katına kadar 10.593,60 TL.
JAVA YAZILIM UZMANI (3 KİŞİ) 3 katına kadar 15.890,40 TL.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM