Tüik Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

23.02.2018
1

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesi uyarınca 11 (On bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

1 – BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR Sistem Uzmanı (2 kişi) 1. Orta veya büyük ölçekli ağ yapılarına sahip bilgi işlem merkezlerinde en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak, 2. Sanallaştırma teknolojileri (KVM, Hyper-V, Vmware) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Windows Server ve Linux işletim sistemleri ve bu işletim sistemleri üzerinde çalışan servislerin ( AD, DNS, DHCP, NTP vb) kurulumu, yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 5. Yedekleme, Disk (Storage) sistemleri ve SAN konfigürasyonları ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 6. Veri Merkezi ve FKM operasyonları ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Tercihen; 7. Redhat RHCSA (Red Hat CertifiedSystem Administrator) veya RHCE (Red Hat CertifiedEngineer) sertifikalarından birine sahip olmak ve bunu belgelemek, 8. Microsoft Certified Solution Expert (MCSE) (Windows Server 2008 r2 ve üzeri) sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek,

9. CEH (CertifiedEthical Hacker), OSCP (Offensive Security Certified Professional) sertifikalarından birine sahip olmak ve bunu belgelemek. Ağ Güvenliği Uzmanı (1 Kişi) 1. Güvenlik Duvarı, IPS, WAF, Antivirüs, İçerik filtreleme, Gateway Antivirüs gibi güvenlik bileşenlerinin kullanıldığı orta veya büyük ölçekli ağ yapılarında en az 3 (üç) yıl ağ uzmanı yada güvenlik uzmanı olarak çalışmış olmak,

2. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN) ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyonu ve ağ topolojileri üzerinde güvenlik sıkılaştırmalarının yapılması konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Donanım veya yazılım tabanlı farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 5. Donanım veya yazılım tabanlı LoadBalancer ve Web Application Firewall yönetimi yapmış olmak yada bu teknolojiler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 6. Zafiyet yönetimi, zafiyet taraması, sızma testi yapılması ve açık kaynak kodlu pentest araçlarının kullanımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 7. Ağ üzerinde trafik ve protocol analizi yapabilen (Wireshark, tcpdump, nmapvb) uygulamalar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Tercihen; 8. Redhat RHCSA (Red Hat CertifiedSystem Administrator) veya RHCE (Red Hat CertifiedEngineer) sertifikalarından birine sahip olmak ve bunu belgelemek, 9. Microsoft Certified Solution Expert (MCSE) (Windows Server 2008 r2 ve üzeri) sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek, 10. CEH (CertifiedEthical Hacker), OSCP (Offensive Security Certified Professional) sertifikalarından birine sahip olmak ve bunu belgelemek, Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 kişi) 1. En az 3 (üç) yıllık Java ve/veya Python yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, 2. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 3. Çok katmanlı mimari konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 4. Temel ilişkisel veritabanı işlemleri, sorgulama ve SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. ECLIPSE tabanlı ve benzeri uygulama geliştirme ortamlarında proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 6. Aşağıdaki şartlardan en az bir tanesini sağlıyor olmak: a. J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; ZK, JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X), teknolojilerinden en az ikisini kullanarak proje geliştirmiş olmak ve DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi sahibi olmak, b. Swing, JavaFX teknolojilerinden herhangi birini kullanarak masaüstü projesi geliştirme tecrübesi bulunmak ve Oracle ve gömülü veritabanları (SQLite, H2, Derby) hakkında bilgi sahibi olmak, c. Django, Django CMS ve/veya Python tabanlı web uygulama çatıları ve CMS yazılımlarına, Python veri analiz kütüphanelerine hakim olmak, d. Web teknolojileri HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript Framework (AngularJS, React, Node.js, Docker), JQuery, Model-View-ViewModel (MVVM) yazılım mimari deseni konularında tecrübe sahibi olmak, Tercihen;

7. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

8. Versiyonlama araçlarından (GIT, SVN, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Redmine, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Linux işletim sistemlerini aktif olarak kullanmak,

11. Java ya da Phyton Uygulama Sunucularında yöneticilik yapmış olmak,

12. Java (Java SE, Java EE) ve/veya Python teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikalarından herhangi birine sahip olmak, 13. Test yönelimli programlama araçları ( JUnit vb.) ile program geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 14. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak, 15. Tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 16. CMMI uygulayan yazılım geliştirme ekibinde çalışmış olmak. Veri Ambarı/Büyük Veri Uzmanı (4 kişi) 1. İlişkisel veritabanları üzerinde (Oracle veya PostgreSQL) veritabanı tasarımı, sql, sql optimizasyonu konularında en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, 2. Veri ambarı analizi, tasarımı süreçlerinde en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, 3. PL/SQL ile program/paket geliştirmede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Veritabanı performans iyileştirme süreçlerinde bilgi ve tecrübeye sahip olmak. Tercihen; 5. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 6. Linux işletim sistemlerini aktif olarak kullanmak,

7. Linux sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Uygulama sunucusu cluster ve replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Java ya da Phyton Uygulama Sunucularında yöneticilik yapmış olmak,

10. Data streaming, data piping, message queuing, SOAP ve REST teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 11. Apache Kafka ya da alternatif teknolojilerde uygulama geliştirmiş olmak,

12. Python ve/veya R, Yapay sinir ağları ve veri madenciliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Apache Spark veya makine öğrenmesi kütüphaneleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2. İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

İlan metnine buradan ulaşabilirsiniz

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.