Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 56 Sözleşmeli Personel Alacak

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri özel bütçe ve Döner Sermayeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 56 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ÖĞRENİM BÜTÇE POZİSYON  TOPLAM ARANAN NİTELİKLER
Hemşire Hemşirelik Fak. Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Y.O. veya Sağlık Y.O. Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Döner Sermaye 4
Hemşire Hemşirelik Fak.Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Y.O. veya Sağlık Y.O. Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Özel Bütçe 38
Hemşire Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Özel Bütçe 3
Eczacı Enaz dört yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Özel Bütçe 3
Laborant Sağlık Hizmetleri MYO. Tıbbi Laboratuvar Teknikeri mezunu olmak. Özel Bütçe 1 1-Enaz 2 yıl Üniversite Hastanesinde Kan Bankası ve Transfüzyon Merkezinde görev yapmak ve belgelendirmek.

2-Aferez Sistemive Separatör Cihazıeğitim sertifikasına sahip olmak.

Sağlık Teknikeri Sağlık Hizmetleri MYO.Tıbbi Laboratuvar Teknikeri mezunu olmak. Özel Bütçe 1 1-Üniversite Hastanesi ve diğer Sağlık Kurumlarında olmak üzere toplam 3 yıl laboratuvar alanın da iş deneyim sahibi olmak.

2-JCIbelgesiolanbirhastanedeenaz3yıltıbbilaboratuvarsorumluluğuyapmışolmak.

Sağlık Teknikeri Sağlık Hizmetleri MYO.Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği mezunu olmak. ÖzelBütçe 1 1-Enaz 2yıl Üniversite Hastanesi Anjio Ünitesinde (enaz 2 yıl evar, tevar, eps.cto’da tecrübeli) görev yapmalı ve bunu belgelendirmeli.

2-DijitalAnjiografiCihazıveMultisliceBTCihazıEğitimsertifikasınasahipolmak.

Sağlık Teknikeri Sağlık Hizmetleri MYO. Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği mezunu olmak. ÖzelBütçe 1 1-En az 2yıl Üniversite Hastanesinde görev yapmalı ve bunu belgelendirmeli.

2-Dijital Anjiografi Cihazı ve Multislice BT Cihazı eğitim sertifikasına sahip olmak.

Sağlık Teknikeri Sağlık Hizmetleri MYO. Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği mezunu olmak. Özel Bütçe 1 1-En az 2 yıl Üniversite Hastanesinde görev yapmalı ve bunu belgelendirmeli

1-Dijital Anjiografi Cihazı ve MRI (Manyetik Rezonans) Cihazı eğitim sertifikasına sahip olmak.

Sağlık Teknikeri Sağlık Hizmetleri MYO. Anestezi Bölümü mezunu olmak. 1-Enaz 2 yıl Anestezi Bölümünde görev yapmalı ve bunu belgelendirmeli.

2-Biri MRI (Manyetik Rezonans) uyumlu 3 adet farlı Anestezi Cihazı ve Defibrilatör%ekg kullanıcı eğitim sertifikasına sahip olmak.

Diğer Sağlık Personeli Sağlık Meslek Lisesi Anestezi Bölümü mezunu olmak. Özel Bütçe 1 1-En az 2 yıl Üniversite Hastanesinde Anestezi Bölümünde (en az 2 yıl KVC deneyimine sahip olmak) görev yapmak ve bunu belgelendirmek.

2-Biri MRI (Manyetik Rezonans) uyumlu 3 adet farklı Anestezi Cihazı kullanıcı eğitimi sertifikasına sahip olmak.

Diğer Sağlık Personeli Sağlık Hizmetleri MYO Diyaliz Teknikerliği mezunu olmak. Özel Bütçe 1 1-En az 2yıl Diyaliz Ünitesinde görev yapmalı ve bunu belgelendirmeli.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

1- 2016 KPSS sonucu en az 50 puan ve üzeri olmalı

2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

h) Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

II-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.nku.edu.tr. web adresinde yayınlanacaktır. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.nku.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi www.nku.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Her kadrosunun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlanarak Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Eczacı pozisyonuna başvuran adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bu pozisyon için sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup, ayrıca ilgililere bilgi verilecektir.

IV-İSTENEN BELGELER:

 Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

 Nüfus Cüzdan fotokopisi

 Diploma veya Geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi

 2016 KPSS sonuç belgesi (KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 (B) gurubu sınav sonuç belgesi)

 Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.

 2 adet Fotoğraf.

 İş deneyimini gösterir belge.

Adres: Namık Kemal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /Değirmenaltı Yerleşkesi /TEKİRDAĞ

Tel: 0282 250 14-02

0282 250 14-12

0282 250 14-13

Yıldız Vermeyi Unutmayın
[Toplam Oy: 0 Ortalama: 0]

Yorumunuzu Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir