Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 150 Sözleşmeli Personel Alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 150 Sözleşmeli Personel Alacak

D U Y U R U

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILACAK 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE TABİ SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır.

Sıra No Pozisyon Adet

1

Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri)

27

2

Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)

4

3

Ziraat Mühendisi (Bahçe Bitkileri)

1

4

Ziraat Mühendisi (Tarım Makineleri)

13

5

Ziraat Mühendisi (Tarımsal yapılar ve Sulama)

14

6

Ziraat Mühendisi (Zootekni)

17

7

Veteriner Hekim

35

8

Tekniker (İnşaat)

2

9

Tekniker (Radyoloji)

2

10

Teknisyen (Elektrik)

16

11

Veteriner Sağlık Teknisyeni

19

T O P L A M

150

– SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş Sınavına katılma katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans mezunları için), KPSSP93(önlisans mezunları için) ya da KPSSP94(ortaöğretim mezunları için) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak,

– SINAV YERİ VE TARİHİ:

Giriş sınavının yazılı bölümü, 28/04/2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından Ankara’da tek oturumda yapılacaktır. Sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmakta ve sınav süresi 100 dakikadır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 5 (BEŞ) katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün ilan panosundan ve internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, ASYM’nin www.aday.ankara.edu.tr adresi üzerinden sınav başvuru işlemlerini yaparak kişi başı sınav ücreti olan 50 TL(ElliTürk Lirası) ASYM’ye sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile ödeyeceklerdir.

Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında özel kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik aygıt alınmayacaktır.

Adaylar, ASYM’nin belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlü olacaklardır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

IV – SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, 19 Mart 2018 – 30 Mart 2018 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)

KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

Bir adet vesikalık fotoğraf,

Nüfus cüzdan fotokopisi,

Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,

Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.

V – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Yazılı sınav konuları;

TİGEM’in Ana Statüsü

657 sayılı DMK

399 sayılı KHK

TİGEM Organizasyon Şeması

İnkılap Tarihi

B) Mühendis Pozisyonu İçin Ortak Alan Soruları 20 SORU

Genel Bitkisel Üretim Faaliyetleri

Genel Hayvansal Üretim Faaliyetleri

Genel Tarımsal Mekanizasyon Faaliyetleri

Genel Tarımsal Yapılar ve Sulama Faaliyetleri

Tarım ve Çevre İlişkileri

C) Mühendis (Tarla-Bahçe-Bitki Koruma) Alan Soruları 45 SORU

Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti

Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti

Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti

Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele

e) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk üretimi ,tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri

Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki besleme faaliyeti

Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti

Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri

ı) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet.

D) Mühendis (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Alan Soruları 45 SORU

Sulama İle İlgili Temel Konular

Sulama Sistemleri

Drenaj

Arazi Islahı ve Tesviye

Derin Kuyular

E) Mühendis (Tarımsal Mekanizasyon) Alan Soruları 45 SORU

Toprak İşleme Aletleri

Ekim Makinaları

Gübreleme Makinaları

Mücadele Makinaları

Çayır Mera Makinaları

Hayvancılık Makinaları

Hasat Harman Makinaları

Tesisler

F) Veteriner Hekim-Zootekni Ortak Alan Soruları 20 SORU

Mevzuata Tabi Zoonoz Hastalıkları

Hayvan Yetiştirme

Hayvan Besleme

Türkiye Hayvancılığının Sorunları

G) Veteriner Hekim Alan Soruları 45 SORU

Bakteriyel ve Viral Hastalıklar

Non Enfeksiyöz İç Hastalıkları

Neonatal Buzağı Hastalıkları

Protozooloji ve Hermintoloji Hastalıkları

Doğum ve Jinekoloji

Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Genel Zootekni Konuları

Dölerme ve Suni Tohumlama

ı) Ayak Hastalıkları

Meme Hastalıkları ve Sağlığı

Farmakoloji

Koruyucu Hekimlik ve Sürü Sağlığı (Aşılamalar ve Biyogüvenlik, Ahır Hijyeni)

H) Mühendis (Zootekni) Ortak Alan Soruları 45 SORU

Türkiye Hayvancılığı

Hayvan Yetiştirme İlkeleri

Yemler Bilgisi ve Teknolojisi

Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması

Küçükbaş Hayvan Yetiştirme

Büyükbaş Hayvan Yetiştirme,

Hayvan Islahı

Ruminant Besleme

ı) Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama

Zooteknide Araştırma ve Değerlendirme

Hayvancılıkta Projelendirme ve Proje Sunma

H) Veteriner Sağlık Teknisyeni Alan Soruları 65 SORU

Enfeksiyon Hastalıkları

Aşılar ve Aşı programı

Suni Tohumlama

Doğum ve Doğum Bilgisi

Hayvan Yetiştiriciliği Genel ilkeler

I) Teknisyen (Elektrik) Alan Soruları 65 SORU

Kurulu Güç

Enerji Dağıtım Sistemleri ve Kompanzasyon Hesapları

Trafo ve Güç Hesapları

Yol Verme Düzenleri

e) Frekans Konvertörleri

J) Tekniker (Radyoloji) Alan Soruları 65 SORU

Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri

Radyoloji Fiziği

Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji

Anatomiye Giriş

Fizyolojiye Giriş

Temel İngilizce

Bilgisayara Giriş

Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma ı) Radyolojik Anatomi

Radyoterapi

Temel İlkyardım

K) Tekniker (İnşaat) Alan Soruları 65 SORU

Yapı Teknolojisi

Mekanik ve Statik

Proje ve Etüt Uygulaması

Yapı Malzemeleri

Beton Teknolojisi

f ) Şantiye Organizasyonu konularını kapsar.

2) Sözlü sınavda adaylar;

Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı açısından değerlendirilir.

VI – DEĞERLENDİRME:

Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gereklidir.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Ancak mutlak değerlendirme sonucunda 70 barajını geçemeyen aday sayısı ilgili kadro için ilan edilen aday sayısından az ise o alan için bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sisteminde aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplandıktan sonra ham puanlar “t standart puanı”na dönüştürülecektir. Standart t puanlarının yüzlük puan sistemine çevrilmesinde aday puanlarının 1,25 ile çarpılması esas alınacaktır.

Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekler dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların puanları kalan sorular üzerinden hesaplanacaktır.

Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının ÜÇ KATI

kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınav Komisyonu tarafından yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesi hazırlanırken yarışma sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken,

adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilecektir.

VII- İTİRAZLAR

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının aday.ankara.edu.tr adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde TİGEM’e yapabileceklerdir. Sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlar TİGEM tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde ASYM’ye gönderilecektir. ASYM bu itirazları kendisine tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak TİGEM’e bildirecektir.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde TİGEM’e yapılacaktır. TİGEM bu itirazları (gerekmesi hâlinde) en geç 3 (üç) gün içerisinde ASYM’ye gönderecektir. ASYM bu itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak TİGEM’e bildirecektir.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TİGEM tarafından bildirilecektir.

Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile TİGEM’e yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. Kimlik Numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

İrtibat Bilgileri:

ADRES: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Telefonlar: (0 312) 417 84 70 (10 hat) / 242 – 244 – 249 – 250

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?