1

Vergilendirme Süreci 4 aşamadan oluşur bunlar;
VERGİNİN TARHI: Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanmasıdır.
VERGININ TEBLİĞİ: Tarh edilen verginin mükellefe yazı ile bildirilmesidir
VERGİNİN TAHAKKUKU: Tarh ve tebliğ edilen verginin ödenebilir aşamaya gelmesidir. VERGİNİN TAHSİLİ: Verginin kanuna uygun surette ilgili vergi dairesine ödenmesidir.

Sorulan soru