Sgk Bilişim Uzmanı Alacak

Sgk Bilişim Uzmanı Alacak

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI
Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 8 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.
2. Fakültelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği yada fen edebiyat fakültelerinin istatistik veya matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.
3. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya ana dili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (E) düzeyinde puan almış olmak yada YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuçlarının eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
4. Mesleki iş tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, iş zekâsı uzmanı, sistem yönetim uzmanı/yöneticisi, bilişim proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, network uzmanı vb.) bilişim personeli olarak prim ödemek suretiyle geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.
5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.
6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son başvuru tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.
7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge/transkript ve/veya ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası ile programlama dillerine ilişkin eğitim aldığını belgelemek. Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.
8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar için)

B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı
(C Ücret Grubu Yazılım Uzmanı – 4 kişi)
1. Yazılımcı olarak Java programlama dilinde en az 3 (üç) yıllık yazılım geliştirme iş tecrübesi
bulunmak.
2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM
(Hibernate, JPA), Spring ve EJB(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje
geliştirmiş olmak.
3. DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
4. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
5. SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
6. Multi-tier mimari ve tasarım şablonları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
7. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
8. Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
9. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirme bilgi ve tecrübesine
sahip olmak.
10. Uygulama geliştirme araçlarının en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi
olmak.
11. Tercihen web servis ve entegrasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
12. Tercihen CMMI yazılım geliştirme standartlarına uygun yazılım geliştirmiş olmak.
13. Tercihen Stored Procedure konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
14. Tercihen test güdümlü programlama, refactoring ve yazılım süreçleri konularında bilgi ve
tecrübesi bulunmak.
15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/Developer veya
Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate,
Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.
NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği
iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan
hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.
Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı
(A Ücret Grubu DB2-Mainframe VT Uzmanı – 1 kişi)
1. DB2 for z/os veri tabanı yönetim sistemlerinde ve z/os işletim sistemleri üzerinde en az 10 (on)
yıllık iş tecrübesi bulunmak.
2. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi
konularında tecrübesi bulunmak.
3. Stored Procedure, Trigger yazabilme konularında tecrübesi bulunmak.
4. DB2 for z/OS üzerinde çalışma tecrübesi bulunmak.
5. z/OS işletim sistemi üzerinde disk ve teyp yönetim sistemleri ile diğer tüm z/OS alt
sistemlerinin yönetimi konularında tecrübesi bulunmak.
6. z/OS işletim sisteminde PL/I ya da COBOL dillerinden birisini biliyor olmak.
7. Veri tabanının doğru, sistem yönünden verimli ve hızlı bir şekilde çalışmasını temin etme ve
sürekli monitör edilmesi konularında tecrübesi bulunmak.
8. z/OS işletim sisteminin operasyon aktivitelerini yakından takip edip etkin raporlama yapma
konularında tecrübesi bulunmak.

NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği
iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan
hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.
Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı
(A Ücret Grubu Bilgi Güvenliği Uzmanı – 1 kişi) 1. Network güvenliği, Veritabanı, Microsoft ve Unix ortamların yönetimi ve güvenliği konularına hâkim olmak. 2. Firewall, Anti virüs, IPS, Web & Mail Güvenliği, Network Güvenliği, Log Yönetimi gibi bilgi güvenliği ile ilgili temel konularda en az 5 yıl iş tecrübesi bulunmak. 3. Güvenlik Süreçleri ve Teknolojileri hakkında (Penetration Test, Stress Test, Şifreleme, Firewall, Saldırı Önleme Sistemleri, Zafiyet Tarama Sistemleri, DLP, NAC, SIEM vb.) en az 3 yıl iş tecrübesi bulunmak. 4. Onaylı CISSP belgesine sahip olmak. (Belgeyi almak için gereken sınavları geçtiğini belgelemek) 5. C#, Java veya pyton programlama dillerinden birini biliyor olmak.

NOT: Bu bölümün 4 üncü fıkrasında istenilen CISSP belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini ibraz edenlerden; 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilen iş tecrübesi şartı aranmayacak ancak bu adaylar en az 5 yıl bilişim uzmanı (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, iş zekâsı uzmanı, sistem yönetim uzmanı/yöneticisi, bilişim proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, network uzmanı ve benzeri pozisyonlarda) olarak çalıştıklarını bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgeleyeceklerdir. CISSP belgesi bulunmayanlarda ise 2 ve 3 üncü fıkralarında belirtilen iş tecrübesi şartı aranacak olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.
Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı

( C Ücret Grubu Sistem Yönetim Uzmanı – 1 kişi) 1. Kurumsal bir ortamda sistem tasarımı ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübesi bulunmak. 2. Visual Studio .Net ortamında C#, C++ veya Java programlama dillerinden birini biliyor olmak. 3. Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) IBM Websphere Application Server veya Weblogic application server veya IIS application server konusunda kurulum ve yönetim tecrübesi bulunmak. 4. Windows 2008, 2012 enterprise server, Redhat Linux 5,6 konusunda tecrübesi bulunmak. 5. Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) MS SQL 2000, MS SQL 2005 ve MS SQL 2008 veri tabanı kurulumu, işletimi ve yönetimi, konularında tecrübesi bulunmak. 6. Microsoft Active Directory kurulumu, işletimi ve yönetimi, konularında tecrübesi bulunmak. 7. ESx 3.5, ESX4 ve ESX 5 kurulumu, yönetimi ve üzerinde sanal sunucu yönetimi konusunda tecrübesi bulunmak.
NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.
Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı
(C Ücret Grubu İş Zekâsı Uzmanı – 1 kişi)
1. En az 10.000 kullanıcısı olan bilgi işlem merkezinde en az 5 yıllık iş tecrübesi bulunmak.
2. Oracle veri tabanı ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.
3. Veri ambarı konusunda bilgisi ve tecrübesi bulunmak.
4. Herhangi bir ETL (Extract-Transform-Load) veya ELT (Extract-Load-Transform) aracı ile çalışmış olmak.
5. Rapor tasarımı konusunda bilgisi ve tecrübesi bulunmak.
6. Oracle Business Intelligence bilgisi ve tecrübesi bulunmak.
NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

İlan Metni

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM