Kollektif Şirket’in Kuruluşundan Tasviyesine Kadar Ayrıntılı Anlatım

Kollektif Şirket’in Kuruluşundan Tasviyesine Kadar Ayrıntılı Anlatım

KOLEKTİF ŞİRKET

Bir ticari işletme işletmek için kurulurlar.

En az 2 gerçek kişi tarafından kurulur.

Ortakların şirket borçlarından sorumluluğu sınırsızdır.

Emek ve ticari itibar sermaye olarak getirilebilir.

Şirketin kurulması için noterde ana sözleşme hazırlanır ve onaylanır. Ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Şirket tescil ile kurulmuş olur.Tescil ile tüzel kişilik kazanır.

 

ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE;

Kolektif şirket ibaresi,

Ortakların adı, soyadı, ikametgâhları, getirilen sermaye,

Ticaret unvanı ve merkezi,

Faaliyet konusu,

Şirketi temsile yetkili kişilerin kimler olduğu yer alır.

Kâra ve zarara hangi oranda katlanılacağı esas sözleşmede yer almak zorunda değildir. Bu konuda bir düzenleme yapılmamışsa kâra ve zarara eşit katlanılır.

Şirketin kuruluşunda bir eksiklik varsa şirket adî şirket sayılır.

KOLEKTİF ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Yöneticiler, esas sözleşmeyle de ortakların alacağı bir kararla da belirlenebilir. Ancak temsilcilerin mutlaka şirket esas sözleşmesinde belirtilmesi gerekir.

Kural olarak her ortak yönetici, temsilci olabilir.

Ortak olmayan temsilci ticari mümessildir.

Temsilcinin yapabileceği işlemler mümessilinkiyle aynıdır.

Temsilcinin yetkisi şube işleriyle ya da birlikte temsille sınırlandırılabilir. Örneğin; imzaya yetkili iki kişi vardır.

Temsilci ile ilgili bir anlaşmazlık durumunda, temsilci ancak oybirliği ile değiştirilebilir.

Haklı bir sebebi olan ortak temsilcinin değiştirilmesi için mahkemeye başvurabilir.

Yöneticiye yetki ne şekilde verilmişse, o şekilde geri alınabilir.

Yönetici ortağın yaptığı işlere yalnız yönetici ortaklar itiraz edebilir, diğer ortakların itiraz hakkı yoktur.

Yönetici olmayan ortak, eğer işlem hileye dayanıyorsa mahkemeye başvurarak işleme itiraz edebilir.

Olağanüstü bir karar alınacaksa, ortakların ortaklık oranları ne olursa olsun oybirliği gerekir. Örneğin; ana sözleşmeyi değiştirme, şirketi feshetme, bir ortağı ortaklıktan çıkarma, payın devri gibi kararlar şirket için olağanüstü kararlardır.oy birliği ile karar verilir.

Ortaklardan biri öldüğünde, ana sözleşmede mirasçılarıyla devam edileceğine ilişkin bir hüküm varsa ve mirasçılarda devam etmek istiyorsa, ortaklar mirasçılarla devam etmeye mecburdur.

Ortaklardan biri öldüğünde, ana sözleşmede mirasçılarıyla devam edileceğine ilişkin bir hüküm yoksa ortaklar mirasçılarla devam etmek zorunda değildir. Mirasçılara payları verilerek ortaklık bitirilebilir.

Mirasçılar ortaklığı kabul edip etmeme konusunda 3 AY içinde kararlarını vermeli ve bildirmelidir. Bu süre içinde mirasçılar komanditer ortak sayılır.

Payın devri halinde yeni ortak daha önceki borçlardan da sorumludur.

Eğer bir ortak ortaklıktan çıkmak istiyor ve diğer ortaklar buna razı gelmiyorsa, çıkmak isteyen ortak mahkemeye başvurarak şirketin feshini isteyebilir. Bu durumda diğer ortaklar ya ortağı ortaklıktan çıkarmalı ya da şirketin feshine katlanmalıdır.

Ortaklardan biri iflas etmişse veya ortaklardan birinin alacaklısı ortağın payı üzerine haciz koydurmuşsa o ortak ortaklıktan çıkarılabilir.

Bir ortağın en önemli borcu taahhüt ettiği sermaye borcunu yerine getirmektir. Yerine getirmezse kendisine ihtar gönderilmeden ortaklıktan çıkarılamaz. İhtarda verilecek süre ana sözleşmede belirtilebilir. Bu ortaktan hem gecikme faizi, şirket zarara uğramışsa aynı zamanda tazminat istenebilir. Yine de sermaye borcunu yerine getirmezse ortaklıktan çıkarılır. (%13,5 yasal faiz uygulanacaktır).

REKABET YASAĞI

Bir ortak şirketin faaliyet konusuyla aynı türden bir işi kendi adına veya başkası adına yapamaz.

Başka bir şirkete sınırsız sorumlu olamaz. Ama sınırlı sorumlu olabilir.

Ortaklar alacakları bir kararla rekabet yasağını kaldırabilir.

 

REKABET YASAĞINA AYKIRILIK DURUMUNDA ŞİRKET;

O ortaktan tazminat isteyebilir.

Elde ettiği menfaati isteyebilir.

Yapılmış olan işlemin şirket adına yapılmış sayılmasını kararlaştırabilir.

Haklı bir sebep varsa şirketin feshi dahi istenebilir.

Bu durumlardan birine şirket ortakları oyçokluğuyla karar verir.  Dava açma süresi 3 ay ve 1 yıldır.

 

ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

Ortaklar şirketin borçlarından SINIRSIZ, MÜTESELSİL ve II. DERECEDEN (Alacaklılar önce şirkete başvurur, şirket aleyhine icra takibi yapılır) sorumludur.

Şirket için yapılan icra takibi semeresiz kalırsa ya da herhangi bir sebeple şirket sona ererse şirkete başvurmadan ortaklara başvurulabilir.

Şirket için alınmış bir ihtiyati haciz kararı varsa, ortaklar için de bu kadar uygulanabilir.

Şirket için iflas kararının verilmesi, ortaklarında iflas ettiği anlamına gelmez. Ancak depo kararına rağmen borç yatırılmazsa ortaklarında iflası talep edilebilir.

Şirkete borçlu olan bir kişi bu borcunu, ortaklardan birinden olan alacağıyla takas edemez.

Ortak kişisel alacaklısına olan borcunu şirketin aynı kişideki alacağı ile takas edemez.

Her ortak şirketi denetlemeye yetkilidir. Bu haktan önceden vazgeçilemez.

 

KOLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ

İNFİSAH NEDENLERİ

Şirketin iflası,

Ortaklardan birinin iflası,ortak çıkarılmazsa infisah eder,

Şirket sermayesinin üçte ikisinin kaybolmasına rağmen geriye kalan sermayeyle devam edileceğine karar verilmemesi,

Amacın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmesinin imkânsız hale gelmesi,

Birleşme (Şirket başka bir şirketle birleşmişse alacaklılar bu birleşmeye 15 GÜN içinde itiraz edebilir).

FESİH NEDENLERİ

Ortaklar her zaman oybirliğiyle şirketin feshine karar verebilirler.

Ortaklardan biri haklı bire sebebi varsa mahkemeye başvurarak şirketin feshini talep edebilir.

TASFİYE AŞAMASI

Şirket herhangi bir sebeple sona ermişse, tasfiye aşaması başlamış demektir.

Sona eren ortaklığın aktiflerinin paraya çevrilerek borçlarının ödenmesi ve böylece ortaklık tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi anlamına gelir.

Borçlar ödendikten sonra gerile kalan bir miktar varsa ortaklara ödenir. Bu pay TASFİYE PAYIDIR.

Tasfiye sonucunda şirketin sicilden kaydının silinmesiyle ortaklık sona erer.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM