Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 118 Sözleşmeli Personel Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 118 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, giderleri özel bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına uyarınca, 2016 KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle ise aşağıdaki tabloda yazılı unvanlarda Sağlık Personeli alınacaktır.

 

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun

 1. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
 • GENEL ŞARTLAR:
  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
  4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak,

f)- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Özel Şart: 1- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

 • 2016 KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

4- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

 • BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.ksu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunun tam eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazete yayınlandığı günü izleyen 15 gün içinde Avşar Yerleşkesinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, süresi içerisinde başvuru yapmayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

www.ksu.edu.tr Adresinde Yayımlanan Başvuru Formu Ekinde İstenilen Belgeler : 1)- Diploma fotokopisi, 2)- Kimlik Fotokopisi, 3)- Özgeçmiş, 4)- Sertifika (istenmişse), 5)- İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi ile Birlikte SSK Hizmet Dökümü (İstenmişse) 6)- 1 Adet Fotoğraf, 7)- Askerlik Durum Belgesi, 8)- İkametgah Belgesi

Not: Başvuru Formu tükenmez veya mürekkepli kalemle doldurulacak ve istenen belgeler eklenecektir.  1)-  Birden  fazla  unvan   için   ve  eksik   belge   ile  başvuran   adayların  müracaatı  geçersiz   sayılacaktır.  2)- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atama yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır. 3)-Atamalar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Sonucuna göre yapılacak olup, olumsuz olanların atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURULAN KADRONUN POZİSYON

SIRA NO

UNVAN ADET BRÜT MAAŞ ARANILAN NİTELİK
1 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 3 yıl genel cerrahi yoğun bakım ünitesi deneyim sahibi olmak

2 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 1 yıl genel cerrahi servisinde deneyim sahibi olmak

3 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 2 yılı çocuk hematoloji onkoloji servisi olmak üzere en az 3 yıl deneyim

sahibi olmak

4 HEMŞİRE 1 3.101.90.-TL Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde

en az 3 yılı tıbbı onkoloji servisi olmak üzere en az 4 yıl deneyim sahibi olmak

5 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 1 yılı nöroloji servisi olmak üzere en az 2 yıl deneyim sahibi olmak

6 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 1 yılı plastik cerrahi servisi olmak üzere en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

7 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 2 yılı tıbbı onkoloji servisi olmak üzere en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

8 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 4 yıl beyin cerrahi ve göz servisinde deneyim sahibi olmak

9 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 3 yıl beyin cerrahi ve göz servisi deneyim sahibi olmak

10 HEMŞİRE 1 3.101.90.-TL Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde

en az 1 yıl beyin cerrahi ve göz servisi deneyim sahibi olmak

11 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 1 yıl kvc kardiyoloji servis deneyimine sahip olmak

12 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 2 yıl çocuk yoğun bakım, 1 yıl yeni doğan yoğun bakım deneyimine ve nrp sertifikasına sahip olmak

13 HEMŞİRE 2 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 1 yıl çocuk yoğun bakım ünitesi deneyim sahibi olmak

14 HEMŞİRE 1 3.101.90.-TL Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde

en az 1 yıl çocuk yoğun bakım ünitesi deneyim sahibi olmak

15 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 1 yıl doğumhane de deneyim sahibi olmak

16 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 3 yıl genel cerrahi yoğun bakım ünitesi deneyim sahibi olmak

17 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 4 yıl üroloji servisi 1 yıl genel cerrahi servis deneyim sahibi olmak

18 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 2 yıl genel cerrahi servis deneyim sahibi olmak

19 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 4 yıl üroloji servisi 2 yıl genel cerrahi servis deneyim sahibi olmak

20 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 1 yıl genel cerrahi servisi 1 yıl fizik tedavi servisi deneyim sahibi olmak

21 HEMŞİRE 1 3.101.90.-TL Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde

en az 2 yıl kvc kardiyoloji servis deneyim sahibi olmak

22 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 3 yıl acil servis deneyim sahibi olmak

23 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 1 yılı yeni doğan yoğun bakım,1 yılı göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi servis deneyimi olmak üzere en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

24 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 1 yıl göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi servisinde deneyim sahibi

olmak

25 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 1 yıl dahiliye yoğun bakım, 1 yıl koroner yoğun bakım ünitelerinde deneyim sahibi olmak

26 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 2 yıl çocuk hematoloji ve onkoloji servisinde deneyim sahibi olmak

27 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 1 yıl çocuk hematoloji ve onkoloji servisinde, 1 yıl fizik tedavi

servisinde deneyim sahibi olmak

28 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 2 yılı pediatri servisinde olmak üzere en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

29 HEMŞİRE 2 3.101.90.-TL Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastaneleri

dahiliye servisinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

 

<

30HEMŞİRE13.101.90.-TL

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde

en az 1 yıl enfeksiyon servis deneyim sahibi olmak

31HEMŞİRE12.699.85.-TL

Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 3 yılı göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi servisinde deneyim sahibi olmak

32HEMŞİRE22.699.85.-TL

Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 1 yıl kadın hastalıkları ve doğum servisinde deneyim sahibi olmak

33HEMŞİRE12.699.85.-TL

Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 2 yıl kadın hastalıkları ve doğum servisinde deneyim sahibi olmak

34HEMŞİRE12.699.85.-TL

Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 3 yıl kadın hastalıkları ve doğum servisinde deneyim sahibi olmak

35HEMŞİRE12.699.85.-TL

Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl

üniversite hastanelerinin diyaliz ünitesinde deneyim sahibi olmak.Hemodiyaliz sertifikasına sahip olmak

36HEMŞİRE12.699.85.-TL

Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 2 yılı plastik cerrahi-dermatoloji servisinde olmak üzere en az 3 yıl

deneyim sahibi olmak

37HEMŞİRE12.699.85.-TL

Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 1 yılı psikiyatri servisinde,1 yılı kulak burun boğaz ve dermatoloji servisinde olmak üzere en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

38HEMŞİRE22.699.85.-TL

Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 2 yıl yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çalışmış olup nrp sertifikasına sahip olmak

39HEMŞİRE33.101.90.-TL

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde

en az 1 yıl yeni doğan yoğun bakım ünitesi deneyimi olmak

40HEMŞİRE22.699.85.-TL

Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 3 yıl yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çalışmış olup nrp sertifikasına sahip olmak

41HEMŞİRE12.699.85.-TL

Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 3 yıl ortopedi servis deneyim sahibi olmak

42HEMŞİRE22.699.85.-TL

Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 1 yıl ortopedi servis deneyim sahibi olmak

43HEMŞİRE12.699.85.-TL

Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 1 yılı nöroloji servisi 1 yılı göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi servisi

olmak üzere en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

44HEMŞİRE12.699.85.-TL

Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 1 yıl yeni doğan yoğun bakım ünitesi deneyim sahibi olmak

45HEMŞİRE12.699.85.-TL

Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite

hastanelerinde en az 1 yıl acil servis deneyim sahibi olmak

46HEMŞİRE13.101.90.-TL

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde

en az 1 yılı acil serviste olmak üzere en az 2 yıl deneyim sahibi olmak

47HEMŞİRE13.101.90.-TL

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla yara bakım hemşireliği

sertifikasına sahip olmak

48HEMŞİRE383.101.90.-TLHemşirelik Lisans programından mezun olmak

 

 

49

 

 

Sağlık teknikeri

 

 

2

 

 

2.958.58.-TL

Anestezi bölümü önlisans programı mezunu ve üniversite hastanelerinin ameliyathane ve anesteziyoloji biriminde en az 4 yıl çalışmış olup konjenital pediatrik kalp cerrahisi anestezisinde en az 4 yıl deneyim sahibi olmak. Anestezi cihazı eğitimi ve anestezi cihazının sterilizasyonu, kalibrasyonu ve temizliğinin eğitimini almış olmak. Kan gazı cihazı kullanımı eğitimi almış olmak. Rejyonel ve girişimsel ağrı tedavilerinde sedasyon uygulama tecrübesi

olmak

 

 

50

 

 

Sağlık teknikeri

 

 

1

 

 

2.958.58.-TL

Anestezi bölümü önlisans programı mezunu ve üniversite hastanelerinin ameliyathane ve anesteziyoloji biriminde en az 3 yıl çalışmış olup konjenital pediatrik kalp cerrahisi anestezisinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak. Anestezi cihazı eğitimi ve anestezi cihazının sterilizasyonu, kalibrasyonu ve temizliğinin eğitimini almış olmak. Kan gazı cihazı kullanımı eğitimi almış olmak. Rejyonel ve girişimsel ağrı tedavilerinde sedasyon uygulama tecrübesi

olmak

51

Sağlık

teknikeri

62.958.58.-TL

Üniversitelerin önlisans anestezi teknikerliği bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek

kaydıyla alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak

52Laborant12.958.58.-TL

Üniversitelerin önlisans laboratuar bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az

12 yıl üniversite hastanelerinin tüberküloz laboratuarında çalışmış olmak

 

53

 

Laborant

 

1

2.958.58.-TL

Üniversitelerin önlisans tıbbı laboratuar teknikerliği bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 4 yıl üniversite hastanelerinin bakteriyoloji laboratuarında

çalışmış olmak

 

54

 

Laborant

 

2

2.958.58.-TL

Üniversitelerin önlisans tıbbı laboratuar teknikerliği bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinin biyokimya laboratuarında en az 4 yıl

deneyim sahibi olmak

55

Sağlık

teknikeri

22.958.58.-TLÜniversitelerin önlisans patoloji teknikerliği bölümü mezunu olmak

 

 

56 Diğer sağlık

personel

1 3.101.90.-TL Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 4 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla pılatesreformermodule 1

coursecompletion ve pilates mat module 1 coursecompletion sertifika sahibi olmak

57 Diğer sağlık

personeli

1 2.958.58.-TL Üniversitelerin önlisans fizyoterapi teknikerliği mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak. Extrac orporealShockWaveTherapy (ESWT) cihazı

kullanım eğitimi almış olmak

58 Diğer sağlık

personeli

2 2.958.58.-TL Üniversitelerin önlisans radyoloji teknikerliği veya tıbbı görüntüleme teknikerliği bölümü mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl anjio bölümü cihazı kullanım tecrübesine

sahip olmak

 

 

59

 

 

Sağlık teknikeri

 

 

1

 

 

2.958.58.-TL

Anestezi bölümü önlisans programı mezunu ve üniversite hastanelerinin ameliyathane ve anesteziyoloji biriminde en az 4 yıl çalışmış olup konjenital pediatrik kalp cerrahisi anestezisinde en az 4 yıl deneyim sahibi olmak.ulusal geçerliliğe sahip ileri kardiyak yaşam desteği kursu başarı sahibi olmak,anestezi cihazı eğitimi ve anestezi cihazının sterilizasyonu

,kalibrasyonu ve temizliğinin eğitimini almış olmak, kan gazı cihazı kullanımı eğitimi almış

olmak , rejyonel ve girişimsel ağrı tedavilerinde sedasyon uygulama tecrübesi olmak

60 Sağlık

teknikeri

4 2.958.58.-TL Üniversitelerin önlisans radyoloji teknikerliği veya tıbbı görüntüleme teknikerliği bölümü

mezunu olmak

61 Diğer

sağlık personeli

1 2.699.85.-TL Sağlık meslek lisesi radyoloji teknisyenligi bölümü mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 5 yıl acil röntgen ve bilgisayarlı tomografi deneyimi olmak

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YENİ
 • YORUM